مدیران خوب چه توانایی هایی دارند؟

مدیران خوب چه توانایی هایی دارند؟

  • توانایی تعیین چشم انداز.
  • توانایی بیان صریح چشم انداز.
  • توانایی بلند پروازی به شکل درست.
  • توانایی دستیابی به چشم انداز.
  • مدیران توانمند کسانی هستند که محیطی ایجاد می کنند که در آن کارمندان فکر می کنند مدیر بیش خودش به کارمندانش اهمیت می دهد.
  • توانایی تصمیم گیری صریح و سریع.
  • توانایی تعریف فرهنگ درست برای سازمان.
  • توانایی استخدام افراد مناسب در زمان مناسب برای یک جایگاه مشخص.

برداشتی از کتاب سختی کارهای سخت.